Nödduschar vid kontaminering – Hur används spolstationer?

Varför är nödduschar och ögonspolningsstationer viktiga?

De första 10 till 15 sekunderna efter exponering för en farlig produkt, särskilt en frätande produkt, är avgörande. Att fördröja behandlingen, även bara några sekunder, kan bidra till en allvarlig skada.

Nödduschar och ögonspolningsstationer ger omedelbar dekontaminering på plats. De tillåter arbetstagare att skölja bort farliga produkter som kan orsaka skador.

Incidentella exponeringar kan fortfarande förekomma även med bra ingenjörsmässiga kontroller och säkerhetsåtgärder. Därför är det nödvändigt att se bortom användningen av säkra arbetsmetoder eller personlig skyddsutrustning. Nödduschar och ögonspolningsstationer är nödvändiga backupåtgärder för att minimera effekterna av exponering för kemikalier.

Nödduschar kan också användas effektivt för att släcka klädbränder eller för att skölja bort föroreningar från kläder.

Vad säger lagen?

Konsultera din lokala myndigheter för arbetsmiljö och säkerhet i ditt område, som t.ex. Arbetsmiljöverket. Kontrollera relevant lagstiftning för eventuella krav på installation av denna typ av utrustning. Nuförtiden används oftast den amerikanska nationella standarden ANSI Z358.1-2014 som en vägledning. Följ alltid tillverkarens anvisningar för installation av enheten.

Vad är en sköljvätska som används till nödduschar?

ANSI-standarden definierar ”sköljvätska” som drickbart vatten, bevarat vatten, bevarad buffrad saltlösning eller andra medicinskt godtagbara lösningar. Lokala lagar kan gälla i vissa fall.

Hur länge bör kontaktområdet sköljas eller spolas?
ANSI Z358.1-2014 specificerar inte hur länge den drabbade kroppsdelens ska sköljas, den specificerar att utrustningen som är installerad enligt standarden är kapabel att tillhandahålla sköljvätska i minst 15 minuter. Om produkten är okänd rekommenderas en minimi sköljningstid på 20 minuter. Sköljningstiden kan anpassas om identiteten och egenskaperna hos kemikalien är kända. Till exempel:

 • 5 minuter för icke-irriterande ämnen eller milda irritanter,
 • 15-20 minuter för måttliga till svåra irritanter och kemikalier som orsakar akut toxicitet om de absorberas genom huden,
 • 30 minuter för de flesta frätande ämnen och
 • 60 minuter för starka alkaler (t.ex. natrium, kalium eller kalciumhydroxid). I alla fall, om irritation kvarstår, upprepa sköljningsproceduren. Det är viktigt att söka medicinsk hjälp så snart som möjligt efter att första hjälpen har givits. En läkare som är bekant med förfaranden för att behandla kemisk exponering för ögon och kropp bör rådfrågas.
Nödduschar installation
Installation av nödutrustning i fabrik

Vilken typ av utrustning ska installeras?

Nödduschar är utformade för att spola användarens huvud och kropp. De bör inte användas för att spola användarens ögon eftersom den höga vattentrycket kan skada ögonen i vissa fall. Ögonspolningsstationer är utformade för att spola ögon- och ansiktsområdet endast. Det finns kombinationsenheter tillgängliga som innehåller både funktioner: en dusch och en ögonspolning. GIA Premix är ett exempel på en tillverkare från Sverige som tillverkare både ögon- och nödduschar.

Behovet av nödduschar eller ögonspolningsstationer baseras på egenskaperna hos de kemikalier som arbetstagare använder och de uppgifter de utför på arbetsplatsen. En riskbedömning och en bedömning av faror kan ge en utvärdering av potentiella faror på arbetsplatsen. Valet av skydd – nöddusch, ögonspolning eller båda – bör matcha faran.

I vissa jobb eller arbetsområden kan effekten av en fara vara begränsad till arbetstagarens ansikte och ögon. Därför kan en ögonspolningsstation vara den lämpliga enheten för arbetsskydd. I andra situationer kan arbetstagaren riskera kontakt med kemikalien på delar av eller hela kroppen. I dessa områden kan en nöddusch vara mer lämplig.

En kombinationsenhet har förmågan att spola vilken del av kroppen som helst eller hela kroppen. Det är den mest skyddande enheten och bör användas så långt det är möjligt. Denna enhet är också lämplig i arbetsområden där detaljerad information om farorna saknas eller där komplexa, farliga operationer involverar många kemikalier med olika egenskaper. En kombinationsenhet är användbar i situationer där det är svårt att hantera en arbetstagare som kanske inte kan följa anvisningar på grund av intensiv smärta eller chock från en skada.

Vilka specifikationer bör nöddusch-utrustningen uppfylla?

Nödduschar:

 • En nöddusch bör leverera ett brett vattenmönster som täcker hela kroppen för att snabbt skölja bort eventuella kemiska eller farliga ämnen.
 • Duschhuvudet bör vara placerat ungefär mellan 208 och 244 cm från golvet och ha en diameter på minst cirka 51 cm.
 • Minimiflödet av vatten bör vara cirka 76 liter per minut i minst 15 minuter.
 • Duschen ska vara enkel att aktivera och fortsätta att fungera utan att användaren behöver hålla handen på ventilen.

Ögonspolningsstationer och ögon-/ansiktsspolningsstationer:

 • Ögonspolningsstationer bör kunna leverera en mild ström av vätska till båda ögonen samtidigt med en volymflödeshastighet på minst 1,5 liter per minut i 15 minuter. För kombinerade ögon-/ansiktsspolningsstationer är kravet 11,4 liter per minut.
 • Enhetsens höjd bör vara mellan 83,8 och 134,6 cm från golvet och minst 15,3 cm från väggen eller andra hinder.
 • Användaren bör kunna öppna ögonlocken med händerna medan ögonen och ansiktet är i kontakt med strålen.
 • Stationerna ska vara enkla att aktivera på mindre än 1 sekund och förbli operativa utan att användaren behöver hålla handen på ventilen.

Självständiga ögon-/ansiktsspolningsenheter:

 • Dessa enheter måste kunna leverera sköljvätska i minst 15 minuter och vara lätta att använda.
 • Regelbunden inspektion och underhåll är viktigt för att säkerställa att enheterna är funktionsdugliga.

Personliga tvättstationer:

 • Dessa stationer är avsedda att omedelbart leverera sköljvätska och kan användas medan en person transporteras till en permanent ögonspolningsstation eller medicinsk anläggning. De ska ha utgångsdatum permanent tryckt på enheten och inspekteras regelbundet. De är engångsartiklar och kan inte fyllas på.

Dränkslangar:

 • Dränkslangar kan användas för att skölja av ett specifikt område när en fullständig dusch inte behövs. De måste uppfylla de prestationskrav som anges i ANSI-standarderna.

Kombinationsenheter:

 • Kombinationsenheter delar en gemensam vattenanslutning och kan inkludera olika funktioner som dusch, ögonspolning eller ögon-/ansiktsspolning. Tryck- och volymkraven för varje del av enheten måste uppfylla ANSI-standarderna.

Dessa information är enligt ANSI-standarderna för att säkerställa att nödduschar och ögonspolningsstationer är effektiva och säkra att använda i nödsituationer. För uppdaterad och exakt information, besök Ansi.org eller kontakta din närmsta nöddusch-expert.

Var bör ögon- och nödduscharna placeras?

För att vara effektiv måste säkerhetsutrustningen vara lättillgänglig. ANSI rekommenderar att en person ska kunna nå utrustningen på 10 sekunder. I praktiska termer bör man tänka på att personen som behöver utrustningen kan vara skadad och kanske inte har användning av sin syn. ANSI noterar att en genomsnittlig person kan gå 16 till 17 meter på 10 sekunder, men detta tar inte hänsyn till personens fysiska och emotionella tillstånd i en nödsituation.

Därför kan ”10-sekunders” regeln modifieras beroende på den potentiella effekten av kemikalier. Om en mycket korrosiv kemikalie används kan det krävas att en nöddusch och ögonspolningsstation är närmare arbetsplatsen. Hänvisa till din riskbedömning och rådfråga en professionell med kunskap inom området. Dessa enheter bör installeras på ett sätt som förhindrar att de blir kontaminerade av frätande kemikalier som används i närheten.

Placeringen av varje nöddusch eller ögonspolningsstation bör vara tydligt markerad med en synlig skylt. Skylten bör vara i form av en symbol som inte kräver att arbetstagarna har språkkunskaper för att förstå den. Platsen bör vara väl upplyst.

Andra rekommendationer inkluderar att nödduschen eller ögonspolningsstationen bör:

 • Placeras så nära faran som möjligt.
 • Inte vara åtskilda av en skiljevägg från den farliga arbetsområdet.
 • Ligga på en obehindrad väg mellan arbetsstationen och faran (arbetstagare bör inte behöva passera genom dörrar eller navigera genom maskiner eller andra hinder för att nå dem).
 • Placeras där arbetstagarna enkelt kan se dem – helst i ett normalt trafikmönster.
 • Finnas på samma våningsplan som faran (inga trappor att förflytta sig mellan arbetsstationen och nödutrustningen).
 • Ligga nära en nödutgång om möjligt så att räddningspersonal lätt kan nå personen.
 • Placeras på en plats där ytterligare förorening inte kommer att inträffa.
 • Erbjuda ett avloppssystem för överskottsvattnet (kom ihåg att vattnet kan betraktas som farligt avfall, och särskilda föreskrifter kan gälla).
 • Inte komma i kontakt med någon elektrisk utrustning som kan bli farlig när den är blöt.
 • Skyddas från frysning när utomhusnödutrustning installeras.

Vilken temperatur bör vattnet ha?

Enligt ANSI-standarden från 2014 bör vattnet vara ”ljummet” och definierar denna temperatur som mellan 16-38°C. Temperaturer över 38°C är skadliga för ögonen och kan öka kemisk interaktion med huden och ögonen. Långa sköljningstider med kallt vatten (mindre än 16°C) kan orsaka hypotermi och kan resultera i att sköljning eller duschning inte genomförs under den rekommenderade tiden. Termiska brännskador kan kylas med svalt eller kallt dricksvatten så snart som möjligt och i minst 10 minuter. Kom ihåg att eventuell kemikalie-splash bör sköljas i minst 15 minuter, men sköljningstiden kan vara upp till 60 minuter. Temperaturen på vattnet bör vara en som kan tolereras under den krävda tiden. Vatten som är för kallt eller för varmt kommer att hindra arbetstagarna från att skölja eller duscha så länge de bör.

Installera anti-skållningsenheter, konstantflödesmätare och andra enheter som hjälper till att upprätthålla en konstant temperatur och flödeshastighet. För kalla eller utomhusplatser finns det nödduschar med uppvärmd VVS. I varma klimat bör utomhusnödduschar också ha en tempereringsventil så att arbetstagare inte utsätts för vatten som är för varmt.

Vilka är exempel på områden som kan kräva denna utrustning?

Arbetsområden och operationer som kan kräva dessa enheter inkluderar:

 • Batteriladdningsområden
 • Laboratorier
 • Sprutningsoperationer
 • Höga dammområden
 • Doppningsoperationer
 • Produktutdelningsområden
Vilka andra faktorer bör jag ta hänsyn till när jag väljer och använder den här typen av säkerhetsutrustning?

Följande faktorer bör också beaktas som en del av en riskanalys när beslut fattas om valet och användningen av nödduschar, ögonspolningsstationer eller kombinationsenheter:

Potentiellt farliga produkter i omedelbar arbetsområdet
Alla farliga produkter måste identifieras korrekt. En översyn av säkerhetsdatablad (SDS) och etiketter kan hjälpa till att utvärdera risken. För att välja rätt ögonspolnings- och duschutrustning måste du känna till de produkter du använder och deras potentiella risker!

Antal arbetstagare i ett område med en farlig produkt
Mer än en nöddusch eller ögonspolningsstation kan krävas i ett område där många arbetstagare använder farliga produkter. Utvärdera hur många arbetstagare som använder produkten och tillhandahåll mer utrustning där det behövs för att säkerställa varje arbetstagares skydd.

Isolerade arbetstagare
Installationen av en hörbar eller visuell larm kan varna andra arbetstagare när nödduschen eller ögonspolningsstationen används. Ett larm är särskilt viktigt om endast en arbetstagare råkar arbeta i det området. En person kan behöva hjälp att nå ögonspolningen om hen temporärt är blind. Vissa företag ansluter ventiler elektriskt till varningslampor eller summer i centrala områden.

Komfort och värme
Extra skyddskläder och fotöverdrag bör förvaras nära nödduscharna. Kontaminerade kläder måste tas bort från den skadade personen. Överväg att installera en sekretesskärm (men kom ihåg att bibehålla den ’hinderfria’ diameterdimensionen enligt ANSI-standarden).

Kvaliteten på sköljvätskan
Att byta ut vätskan i självständiga system regelbundet och rengöra enheterna regelbundet kan förhindra oavsiktlig användning av kontaminerad vätska. Hänvisa till tillverkarens instruktioner för ytterligare detaljer. Även i rörledningar kan sköljstationer innehålla föroreningar som rost, skala och kemikalier. System bör spolas och rengöras regelbundet.

All denna information ska ses som en tips. För exakt information, kontakta din närmsta nöddusch-expert för konsultation.

För mer information om ögonsköljning, läs artikeln: Skölja ögonen med vatten – Vikten av ögonsköljning på arbetsplatsen.